Informacija
Prekių katalogas

Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų privatumas

Šioje privatumo politikoje numatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Jums naudojantis Bigbox parduotuvės ir bigbox.lt siūlomomis paslaugomis.

Bigbox – tai UAB „Electronic trade“, juridinio asmens kodas 302662379, buveinės adresas Savanorių pr. 441B, Kaunas.

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., Jūsų vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija).

Kad Bigbox galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, Bigbox reikia tam tikrų asmens duomenų. Bigbox įsipareigoja rinkti ir tvarkyti asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Bigbox imasi atitinkamų priemonių užtikrinti, kad pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei vidinę tvarką.


1.    Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:

 • užtikrinti pirkimo Bigbox proceso sklandumą ir kad aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus;
 • užtikrinti paslaugų kokybę;
 •           bendrauti su klientais, atsakyti į užduodamus klausimus;
 •           užtikrinti, kad klientų informacija būtų tiksli ir atnaujinta;
 •           tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. pasiūlymams, akcijoms, nuolaidoms teikti;
 •           susisiekti su klientais, jei pirkiniai buvo pamiršti arba buvo aptikta nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais;
 •           akcijų, konkursų, žaidimų vykdymo tikslais;
 •           paslaugų teikimo tikslais;
 •           užtikrinti asmenų ir turto apsaugą (vaizdo stebėjimas);
 •           įdarbinimo ir vidaus administravimo tikslais.

 


2.   Renkamų asmens duomenų kategorijos

 

Bigbox tvarko asmens duomenis, kad galėtų administruoti pirkimo procesą ir vykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus (įvykdyti pirkimą, suteikti paslaugą ir kt.), siekdami teisėtų Bigbox   interesų. Norint užsiregistruoti ir pirkti bigbox.lt elektroninėje parduotuvėje, yra privaloma pateikti šią, žemiau nurodytą, informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, nėra galimybės vykdyti pirkimo proceso, taip pat Bigbox negali parduoti prekių arba suteikti paslaugų, kai tokie duomenys yra būtini prekių pardavimui ar paslaugos suteikimui. Bigbox, parduodama prekes ir teikdama paslaugas, renka šiuos asmens duomenis.

 •    Vardas;
 •    Pavardė;
 •    El. pašto adresas;
 •    Adresas;
 •    Adresas prekių pristatymui;
 •    Mobiliojo telefono numeris.

 

Bigbox asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai perkate prekes elektroninėje parduotuvėje, sudarote su Mumis sutartis savo vardu ar atstovaudami kitą asmenį, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV) ar kitu būdu kreipiatės į Mus, bendraujate su Mumis per socialinius tinklus ar stebite Mūsų veiklą socialiniuose tinkluose. Su Jumis susiję duomenys taip pat gali būti automatiškai generuojami, kai naršote Mūsų interneto svetainėje arba Mūsų administruojamose socialinių tinklų paskyrose.

Pirkimo proceso metu registruojantis bigbox.lt parduotuvėje, Jus patvirtinate, kad nurodyti Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jus esate sulaukę 16 metų amžiaus. Jūs esate atsakingi, kad Jūsų pateikiami Asmens duomenys būtų teisingi.


2.1. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Tiesioginės rinkodaros tikslu Mes galime tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, tel. numerį, el. pašto adresą. Sutikimas, kad asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, išreiškiamas užsisakant Mūsų naujienlaiškį. Sutikimo dėl tiesioginės rinkodaros davimas yra savanoriškas, jis nėra sutartinių santykių su Mumis sąlyga ir nedaro įtakos santykiams tarp duomenų subjekto ir Mūsų.

Mes galime siųsti informacinio pobūdžio pranešimus, jei davėte sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, o esamiems klientams be atskiro sutikimo panašių paslaugų rinkodarai, jei jiems yra suteikiama aiški, nemokamai ir lengvai įgyvendinama galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo ir jei jie iš pradžių jie neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę.

Jei Jus nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas Jums susisiekus su Mumis el. paštu [email protected]   Jums atsisakius informacinių pranešimų siuntimo, Jūsų duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais bei ištrinti iš Bigbox informacinių sistemų, kuriose saugomi asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu.

2.2. Asmens duomenų tvarkymas įsidarbinimo Bigbox tikslu

Potencialūs Bigbox darbuotojai (kandidatai, asmenys ieškantys darbo) Mums pateikia tokius asmens duomenis, kaip: CV, vardas, pavardė, kontaktinė informacija ir kt. Potencialūs darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą, duomenų saugojimo terminus informuojami pirmo kontakto žodžiu metu ar elektroniniu paštu (jei potencialus darbuotojas į Mus kreipiasi elektroniniu paštu). Taip pat potencialūs darbuotojai su jų asmens duomenų tvarkymu gali susipažinti šioje privatumo politikoje.

Jūsų asmens duomenys, pateikti kandidatuojant į konkrečią Mūsų skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo tikslu.

Jeigu Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, pasibaigus atrankai į konkrečią Mūsų skelbiamą poziciją, Jūsų pateikti asmens duomenys sunaikinami.

Jūsų, kaip atrinkto potencialaus darbuotojo, asmens duomenys gali būti saugomi būsimų Bigbox darbuotojų atrankų tikslu tik gavus Jūsų sutikimą. Atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, Jūs galite bet kuriuo metu aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią susisiekdamas su mumis internetinėje svetainėje bigbox.lt nurodytu telefonu ar el. paštu.

Tais atvejais, kai Mums pateikiate Jus rekomenduojančio asmens asmens duomenis, esate atsakingas už šio asmens informavimą apie jo asmens duomenų pateikimą Mums ir supažindinimą su šia privatumo politika.

2.3. Asmens duomenų tvarkymas asmenų ir turto apsaugos tikslu (vaizdo stebėjimas)

Vaizdo stebėjimas vykdomas Bigbox prekybos vietoje (prekių atsiėmimo vietoje). Vaizdo stebėjimas vykdomas Bigbox ir asmenų apsaugos tikslu, teisėtų Bigbox interesų pagrindu. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bigbox turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir esant būtinybei perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei vaizdo įrašai peržiūrimi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje Mūsų patalpoje. Tokioje peržiūroje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Mūsų darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.

Jūs turite teisę peržiūrėti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusius vaizdo įrašus, kurių saugojimo terminai nėra pasibaigę. Jūsų prašymu gali pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas vaizdo įrašas Jūsų pateiktoje arba Mūsų laikmenoje.

Gavus Jūsų prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, be Jūsų, užfiksuoti ir tretieji asmenys, vaizdo įraše matomi tretieji asmenys nuasmeninami (užtušuojami), o kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, retušuojama ar kitais būdais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis.

Vaizdo stebėjimo įrašai gali būti dauginami tik gavus Bigbox sutikimą.

2.4. Asmens duomenų tvarkymas pokalbių turinio patikrinimo ir teikiamų paslaugų kokybės kontrolės tikslu (pokalbių įrašymas)

Siekdami patvirtinti pokalbių turinį ir užtikrinti Mūsų teikiamų paslaugų kokybės kontrolę, Mes tvarkomis tokius Jūsų asmens duomenis, kai Jūs susisiekiate su Mumis Bigbox nurodytais telefonų numeriais: vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas, pokalbio data, pokalbio laikas, pokalbio trukmė, pokalbio įrašas. Pokalbio garso įrašas daromas gavus Jūsų sutikimą. Jeigu nesutinkate, kad pokalbis būtų įrašytas, prašome atvykti į klientų aptarnavimo saloną .


3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Bigbox, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

Bigbox renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama sudaryti ir (arba) vykdyti sudarytą sutartį, turint Jūsų sutikimą, kai tvarkyti asmens duomenis Bigbox įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bigbox   teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra Jūsų sutartis su Bigbox (arba prašymas sudaryti sutartį), t.y. Jūsų pageidavimas apsipirkti internetinėje parduotuvėje bigbox.lt ar Bigbox parduotuvėje. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi Jums davus sutikimą (pvz., tiesioginės rinkodaros tikslu). Jūsų sutikimas turi būti aiškiai išreikštas, savanoriškas, suprantamai išdėstytas ir jame turi būti pateikta informacija apie duomenų panaudojimo tikslą.


4. Duomenų saugojimo terminas

Surinkti Jūsų Asmens duomenys saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir Bigbox informacinėse sistemose. Jūsų Asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Tais atvejais, jeigu sudarėte su sutartį su Mumis, sutartys ir jose esantys duomenys saugomos 10 (dešimt) metų nuo sutarties pasibaigimo momento.

Tiesioginei rinkodarai reikalingus asmens duomenis mes tvarkome ir saugome 3 (tris) metus nuo Jūsų sutikimo davimo, išskyrus tuos atvejus, jei sutikimą atšaukiate anksčiau arba pageidaujate pratęsti sutikimą.

Vaizdo įrašai asmenų ir turto apsaugos tikslu saugomi ne ilgiau nei 14 (keturiolika) dien ų nuo jų užfiksavimo datos. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis.

Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visa laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis.

Pokalbių įrašais saugomi 6 (šešis) m ėnesius nuo pokalbių įrašų padarymo momento.


Asmens duomenų apsaugos priemonės

Bigbox tvarkydama asmens duomenis įgyvendina konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Be to, vykdoma saugumo užtikrinimo veikla apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

Bigbox pažymi, kad saugų apsipirkimą internetinėje parduotuvėje bigbox.lt užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas. Naudojant SSL sertifikatą, informacija, siunčiama tarp lankytojo naršyklės ir bigbox.lt serverio, yra šifruojama, todėl informacija tampa saugi ir nepasiekiama tretiesiems asmenims.

Bigbox.lt nekaupia prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų – internetinės parduotuvės bigbox.lt pirkėjai prisijungimo prie elektroninės bankininkystės ar elektroninių mokėjimų sistemų duomenis įveda bankų sistemų puslapiuose, todėl elektroninei parduotuvei bigbox.lt informacija neprieinama.


Socialiniai tinklai

Bigbox valdo paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Informaciją, kurią asmuo pateikia socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama asmeniui aplankius Mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Socialinių tinklų valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį asmuo mato, ką veikia socialiniame tinke, su kuo bendrauja ir kitą informaciją, todėl rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia:

Bigbox, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgia į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai, suteikdami Mums galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mums sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose.

Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniais tinklais, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, Mes gauname informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

Slapukai

Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis įrenginio nustatymuose.

Bigbox.lt svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojusių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), klientui aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.

Duotą sutikimą bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis interneto naršyklių pagalbos funkcijomis.

 


Naudojami slapukai

_fbp, _fbcFacebook slapukas leidžiantis patiekti vartotojams suasmenintą reklamą. Slapukas stebi vartotojo elgesį svetainėje, turinčioje Facebook Pixel ar Facebook įskiepį. 3 mėn
_gaGoogle Analytis slapukas, naudojamas lankytojų, seansų, kampanijų duomenims apskaičiuoti ir svetainės naudojimo statistinei analizei stebėti. Slapukai saugo informaciją anonimiškai.2 metai
_gcl_au
Tai pirmasis šalies slapukas, skirtas „Konversijų susiejimo“ funkcijai.
_gid„Google Analytics“ slapukas naudojamas informacijai saugoti, kaip lankytojai naudojasi svetaine ir padeda sukurti analizės ataskaitą. 
_hjAbsoluteSessionInProgressŠis slapukas naudojamas aptikti pirmą vartotojo puslapio peržiūros seansą.30min
_hjid„Hotjar“ slapukas, kuris nustatomas klientui pirmą kartą patekus į puslapį su „Hotjar“ scenarijumi. Jis naudojamas norint išlaikyti „Hotjar“ vartotojo ID, unikalų toje naršyklės svetainėje. metus 
AB%20testSlapukas, kuris nurodo ar rodyti testinius UI/UX pakeitimus klientui
omnisendAnonymousIDŠis slapukas naudojamas identifikuoti anoniminį kontaktą.metus 
omnisendSessionIDNustato unikalų sesijos ID, kad gauti duomenis apie lankytojų elgesį statistiniams tikslams. 30 min
soundest-viewsŠis slapukas naudojamas skaičiuoti puslapio peržiūrų skaičių sesijos metu.iki sesijos pabaigos
soundestID
Šis slapukas naudojamas identifikuoti anoniminį kontaktą.
iki sesijos pabaigos
_hjIncludedInSessionSampleŠis slapukas nustatytas tam, kad „Hotjar“ žinotų, ar tas vartotojas įtrauktas į duomenų atranką, apibrėžtą jūsų svetainės dienos seansų limitu.30 min
_sp_id.7n3dIšsaugoti unikalų vartotojo ID2 metus
_sp_ses.7b3dIšsaugoti unikalų vartotojo ID
BigboxI1H13Slapukas, kuris nurodo kokius prisijungimo būdai rodomi klientui
flixgvidSukuria unikalų lankytojo ID „Flixmedia“ tinkle.1 metus
inpsession
Sesijų slapukai, kad turinys būtų rodomas parduotuvėje per trumpiausią įmanomą laiką. Įkrovos balansavimo slapukai leidžia turinį rodyti per kuo trumpesnį laiką
iki sesijos pabaigos
inptime
Sesijų slapukai, kad turinys būtų rodomas  parduotuvėje per trumpiausią įmanomą laiką. leidžia rodyti turinį per kuo trumpesnį laiką.
iki sesijos pabaigos
collapse-accountSlapukas, kuris saugo asmeninės informacijos skilties krepšelyje patvirtinimą
collapse-cartSlapukas, kuris saugo krepšelis skilties krepšelyje patvirtinimą
collapse-carrierSlapukas, kuris saugo kurjerio skilties krepšelyje patvirtinimą
currentStepSlapukas, kuris saugo dabartinį žingsnį krepšelyje
__cfduidCloudFlare slapukas naudojamas identifikuoti individualius kliento IP adresus ir pritaikyti saugos parametrus. Jis nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos. 4 sav
ads/ga-audiencesGoogle AdWords slapukas, naudojamas sudominti lankytojus.Iki sesijos pabaigos

  


Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Duomenys gali būti perduodami trečiosioms šalims skolos išieškojimo tikslu.

Bigbox, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo.   Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių ir tik tuo atveju, kai tokiam atskleidimui yra teisėtas pagrindas. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims asmens duomenų subjekto prašymu, atsižvelgiant į sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pvz., lizingo bendrovėms, bankams ar kitoms finansų institucijoms. 

Bigbox gali pateikti asmens duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia Bigbox paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko asmens duomenis Bigbox , kaip duomenų valdytojo, vardu. Jūsų asmens duomenų tvarkytojai gali būti pasitelkiami šioms sritims, tačiau jomis neapsiribojant: Bigbox informacinių sistemų priežiūrai ir administravimui, tiesioginės rinkodaros informacinių pranešimų siuntimui, Jūsų saugomų asmens duomenų saugumui serveriuose užtikrinti, teisinių paslaugų, susijusių su Jūsų pateiktomis pretenzijomis, suteikimui, kurjeriams, vežantiems Jūsų užsakytas prekes ir pan. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bigbox nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkiant subrangovus, Bigbox imasi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 

Vykdant teisines prievoles, nustatytas teisės aktuose, gavus prašymą, Bigbox gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir savivaldybių institucijoms. Bigbox tokiais atvejais gautus prašymus vertins tik atsižvelgdama į Jūsų teises ir asmens duomenų apsaugą ir Jūsų asmens duomenis minėtoms institucijoms atskleis tik tuo atvejui, jei įsitikins, kad toks atskleidimas yra būtina, proporcingas ir neišvengiamas bei tokiam perdavimui yra teisėtas pagrindas. Bigbox taip pat gali perduoti asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės ir vietos valdžios institucijoms, kad galėtų vykdyti teisėtą interesą pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus, kaip tai numato Bendrasis asmens duomenų reglamentas.

Asmens duomenys neperduodami ir netvarkomi už ES/EEE teritorijos ribų.

Duomenų subjektų teisės


Jūs turite šias teises:

 •    gauti informaciją apie Bigbox turimus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip jie yra tvarkomi;
 •    kreiptis į Bigbox su prašymu pataisyti asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju reikalinga pateikti prašymą, kurį gavus Bigbox patikrina pateiktą informaciją ir imasi reikiamų veiksmų;
 •    kreiptis į Bigbox su prašymu sunaikinti asmens duomenis arba nebetvarkyti jų, išskyrus prašymą nebesaugoti asmens duomenų. Tokie duomenys nebesaugomi tik tuo atveju, jei susipažinus su asmens duomenimis nustatoma, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;
 •    nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bigbox arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
 •    bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais;
 •    į duomenų perkeliamumą ir teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) arba prašyti apriboti jų tvarkymą.

Jeigu norite įgyvendinti savo teises dėl asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Bigbox bet kuriuo būdu: el. paštu [email protected] ar telefonu 8 700 33322.

Nepavykus išspręsti klausimo, Jus turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ( L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius , el . paštas [email protected] , tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.