Informacija
Prekių katalogas

Saeco kavos aparatų aptarnavimo programa

AKCIJOS „Saeco Premium Service“ REGLAMENTAS

1 straipsnis. Bendrosios nuostatos
1. Šiuo reglamentu (toliau – Reglamentas) nustatomos pardavimo akcijos „Saeco Premium Service“ (toliau – Akcija) taisyklės.
2. Akciją organizuoja „Philips Domestic Appliances Baltics SIA”, Audēju iela 15, Rīga, LV-1050, Latvija, tel. +371 2878 3136 (toliau – Organizatorius arba Philips).

2 straipsnis. Akcija
1. Akcijos esmė: 
a. Akcijos produktų („Saeco“ kavos aparatų) naudotojams taikoma aptarnavimo po pardavimo programa, kurią sudaro apmokymas naudoti ir tinkamai eksploatuoti Akcijos produktus naudotojo gyvenamojoje vietoje.
b. „Saeco Premium Service“ specialaus konsultanto pagalba telefonu, suteikiant techninę pagalbą, jeigu kiltų klausimų ir problemų dėl Akcijos produkto eksploatavimo. Techninio konsultanto telefono numeris ir išsami informacija apie techninę pagalbą bus suteikti lankantis naudotojo namuose mokymams.

3 straipsnis. Akcijos laikas ir vieta
1. Akcija rengiama Lietuvos Respublikos teritorijoje. Akcija taikoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje pirktiems Akcijos produktams.
2.1. Akcija trunka nuo 2023 metų vasario 01 dienos iki 2024 metų sausio 31 dienos (toliau – Akcijos terminas).
2.2. Registruotis dalyvauti Akcijoje Akcijos dalyviai gali tik Akcijos terminu.

4 straipsnis. Akcijos dalyviai
1. Atsižvelgiant į toliau 2 dalyje pateiktas nuostatas, Akcijos dalyviai (toliau – Dalyvis arba Pirkėjas) gali būti tik: 1) pilnamečiai fiziniai asmenys, 2) turintys visišką teisinį veiksnumą, 3) gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir 4) vartotojai Civilinio kodekso prasme arba fiziniai asmenys, vykdantys individualią veiklą (kavos aparatą įsigijus ūkinės veiklos vykdymo tikslu). Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas.
2. Akcijoje negali dalyvauti subjektai, kurie vykdydami ūkinę veiklą yra sudarę su Organizatoriumi platinimo sutartis arba kitas sutartis dėl produktų, kuriems taikoma Akcija, tiekimo.

5 straipsnis. Akcijos principai
1. Akcija taikoma šiems „Saeco“ kavos aparatų modeliams (toliau – Akcijos produktas):
SM8889/00
SM8885/00
SM8785/00
SM8782/30
SM8780/00
SM6685/00
SM6682/10
SM6680/00
SM6585/00
SM6582/30
SM6582/10
SM6580/20
SM6580/10
SM6580/00
SM6480/00
2. Akcijoje dalyvaujama tik įsigijus bent vieną Akcijos produktą.
3. Akcija taikoma tik naujai pagamintiems Akcijos produktams, pirkėjų įsigytiems Akcijos termino metu, prie kurių yra pridėtas garantijos lapas ir kuriems garantiją suteikia pagal pirmiau minėtą garantijos lapą Organizatorius.
4. Vykstant Akcijai priimami pirkėjų, kurie, be reikalavimų, numatytų Reglamento 4 straipsnyje, tenkina visas toliau išvardytas sąlygas, pranešimai:
a. Pirko Akcijos produktą vykstant Akcijai;
b. Per 30 dienų nuo pirkimo datos užregistruoja įsigytą akcinį produktą „MyPhilips“ interneto svetainėje www.philips.lt/SaecoPremiumService, atlikdami šiuos veiksmus:
I. nurodydami pirkimo datą,
II. nusiųsdami nuskenuotą arba nufotografuotą pirkimo patvirtinantį dokumentą,
III. nurodydami Akcijos produkto serijos numerį,
IV. nurodydami savo vardą ir pavardę, gyvenamosios vietos adresas, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;
5. Pirmiau nurodytu būdu registruojant Akcijos produktą registracijos formoje pažymėdami laukelį(-ius), Akcijos dalyviai sutinka, kad jų pateiktus asmens duomenis Philips Koninklijke N.V., kurios būstinė yra Eindhovene adresu Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhovenas, Nyderlandai tvarkytų rinkodaros tikslais, kad jiems elektroniniu būdu būtų siunčiama komercinė informacija apie PHILIPS produktus ir kad tiesioginės rinkodaros tikslais būtų naudojamos automatinės komunikavimo priemonės. Nesutikdami su rinkodara, Akcijos dalyviai nežymės atitinkamo laukelio(-ių). Akcijos dalyvis gali bet kada atšaukti duotą sutikimą, susisiekdamas su Organizatoriumi. Akcijos dalyviai turi kreiptis į Organizatorių norėdami sužinoti tvarkomus savo asmens duomens, reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis, sustabdyti jų tvarkymą ar juos ištrinti. Jeigu Organizatoriui kiltų abejonių dėl pirkimo patvirtinimo tikrumo arba teisingumo, tai Organizatorius turi teisę pareikalauti Dalyvio atsiųsti pirkimo pirkimą patvirtinančio dokumento originalą, kad jį būtų galima patikrinti. Atlikęs pirkimą patvirtinančio dokumento originalo patikrinimą, ne vėliau kaip per 7 dienas nuo gavimo datos Organizatorius nusiunčia jį atgal Dalyviui ir informuoja apie sprendimą dėl jo dalyvavimo Akcijoje.
6. Pirkimo patvirtinimu nelaikomi sumokėjimo patvirtinimai (kasos pajamų orderis, transakcijos kortele išrašas, banko nepatvirtintas internetinės bankininkystės mokėjimo pavedimo nuorašas ir pan.), taip pat prekės išdavimo / pristatymo dokumentai.
7. Organizatorius informuoja, kad, jeigu tenkinamos visos Reglamente nustatytos sąlygos dėl dalyvavimo Akcijoje:
a. Organizatoriaus atstovas susisiekia su Dalyviu susitarti dėl apsilankymo per 5 darbo dienas nuo tinkamo užsiregistravimo „MyPhilips“ dienos.
b. Atstovas suteikia nurodytą paslaugą per 72 darbo valandas nuo pokalbio telefonu su klientu, nebent klientas nurodytų kitą terminą.
c. Paslauga „Kavos aparato pirmasis įdiegimas“ atliekama šiomis valandomis: 9.00–18.00.
d. Vykstant Akcijai su Klientų aptarnavimo biuru galima susisiekti telefono numeriu 8-5-2140294 darbo dienomis (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) 8:00–16:00 valandomis. Telefono skambutis į Klientų aptarnavimo biurą apmokestinamas pagal telefono ryšio operatorių nustatytus tarifus.
8. Dalyvis praranda teisę dalyvauti „Saeco Premium Service“ Akcijoje, jeigu:
a. laiku neįvykdo kurios nors Reglamente nurodytos sąlygos arba
b. paaiškėja, kad atsiųsta pirkimą patvirtinančio dokumento kopija yra netikra arba
nurodytas Akcinio produkto serijos numeris klaidingas, arba
c. pirkimą patvirtinančiame dokumente nurodyta, kad pirkta buvo ne Akcijos metu, arba
d. „MyPhilips“ registracijos formoje nurodyti privalomi Dalyvio duomenys yra neteisingi, arba
e. Dalyvis nesudaro sąlygų patikrinti Akcijos produkto pirkimą patvirtinančio dokumento pirmiau pateiktame 4 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis, įskaitant situaciją, kai atsiųsta Akcijos produkto pirkimo patvirtinimo kopija yra pažeista taip, kad jos negalima įskaityti.
9. Akcija nepanaikina Dalyvių teisių pagal bendras taisykles, ypač teisių, susijusių su laidavimu, garantija arba nuotoliniu būdu sudaromos sutarties atsisakymu, tačiau jeigu Dalyvis atsisako nuotoliniu būdu sudarytos Akcijos produkto pardavimo sutarties, tai toks Dalyvis praranda teisę dalyvauti Akcijoje nuo nuotoliniu būdu sudarytos Akcijos produkto pardavimo sutarties atsisakymo įsigaliojimo dienos.

6 straipsnis. Skundai
1. Skundai, susiję su dalyvavimu Akcijoje, gali būti teikiami registruotu laišku, per kurjerį arba elektroniniu būdu Akcijos metu ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Akcijos termino pabaigos.
2. Registruotu laišku arba per kurjerį teikiamus skundus reikia siųsti adresu „Philips Domestic Appliances Baltics SIA”, Audēju iela 15, Rīga, LV-1050, Latvija, tel. +371 2878 3136 su prierašu: Skundas dėl „Saeco Premium Service“ programos.
3. Elektroniniu būdu skundai teikiamižinute www.philips.lt puslapyje.
4. Ar skundas buvo pateiktas laiku, sprendžiama pagal pašto atspaudo arba išsiuntimo per kurjerį datą, o jeigu skundas teikiamas elektroniniu būdu – elektroninio pašto žinutės išsiuntimo Organizatoriaus elektroninio pašto adresu data.
5. Pasibaigus skundų teikimo terminui Dalyvio teisė reikšti pretenzijas Organizatoriui, įskaitant siekimą, kad jo reikalavimai būtų įgyvendinti teismo keliu, neprarandami.
6. Skundus nagrinėja Organizatoriaus sudaryta komisija. Komisija informuoja Akcijos dalyvį apie skundo procedūros rezultatą tokiu pačiu būdu, kuriuo skundas buvo atsiųstas – laišku skunde nurodytu adresu, jeigu skundas buvo gautas paštu arba per kurjerį, arba elektroniniu paštu, jeigu skundas buvo gautas elektroniniu paštu, per 14 dienų nuo dienos, kurią Organizatorius gavo skundą.
7. Pasibaigus skundo procedūrai Dalyvis turi teisę siekti, kad jo reikalavimai, į kuriuos nebuvo atsižvelgta, būtų patenkinti kompetentingame bendrajame teisme. Šią teisę Dalyvis turi ir tuomet, kai jis nepasinaudoja šiame Reglamente aprašyta skundo procedūra.

7 straipsnis. Asmens duomenys
1. Dalyvių asmens duomenų valdytojas yra ribotos atsakomybės bendrovė „Philips Domestic Appliances Baltics SIA”, Audēju iela 15, Rīga, LV-1050, Latvija, tel. +371 2878 3136.
2. Asmens duomenų valdytojas Akcijos dalyvių asmens duomenims tvarkyti bei akcijai vykdyti pasitelkia koordinatorių pagal asmens duomenų tvarkymo sutartį.
3. Akcijos tikslais bus renkami šie Dalyvių duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas,
telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
4. Akcijos dalyvis gali sutikti, kad rinkodaros tikslais būtų tvarkomi jo duomenys, taip pat kad jam elektroniniu būdu, konkrečiai – nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiama komercinė informacija apie „Philips“ produktus ir paslaugas. Rinkodaros tikslais apdorojamus asmenų duomenis administruoja (siunčia patarimus ir informaciją apie „Philips“ produktus) Philips Koninklijke N.V., kurios būstinė yra Eindhovene adresu Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhovenas, Nyderlandai.
Valdytojas, nurodytas šio straipsnio 1 dalyje, tvarko asmenų duomenis pagal 1996 metų birželio 11 dienos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (paskelbtą 1996 m. Lietuvos Respublikos oficialiajame leidinyje (Valstybės Žiniose), Nr. 63-1479, i. k.0961010ISTA00I1374, su vėlesniais pakeitimais) Akcijos vykdymo tikslais. Dalyviai turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir juos taisyti arba reikalauti, kad jie būtų pašalinti. Dalyviai pateikia asmens duomenis savanoriškai, tačiau tai yra būtina norint dalyvauti Akcijoje, gauti prizus ir, jeigu reikia, teikti skundus. Dalyvių asmens duomenys apdorojami ne ilgiau negu tai būtina siekiant tinkamai vykdyti Akciją. Pasibaigus šiam laikotarpiui Dalyvių asmens duomenys pašalinami.

8 straipsnis. Baigiamosios nuostatos
1. Visas reklaminėje ir Akcijos medžiagoje pateiktas turinys yra tik informacinio pobūdžio. Teisinę galią turi tik šio Reglamento nuostatos ir galiojantys įstatymai.
2. Su galiojančiu Reglamentu bus galima susipažinti Organizatoriaus buveinėje ir interneto svetainėje www.philips.lt/SaecoPremiumService
3. Daugiau informacijos apie „Philips“ Akciją ir produktus bus teikiama „Philips“ informacijos linijos numeriu 8-5-2140294 (nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus švenčių dienomis, 8.00–16.00 valandomis).
4. Dalyvauti Akcijoje gali Dalyvis, susipažinęs su šiuo Reglamentu. Pažymėdamas reikiamą laukelį registracijos dalyvauti Akcijoje metu, Dalyvis sutinka su Reglamento nuostatomis ir įsipareigojantis jų laikytis.
5. Visais šiame Reglamente neaptartais klausimais taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos.
6. Kiek leidžia teisės nuostatos, Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Reglamentą, taip pat nutraukti arba sustabdyti Akciją, arba užbaigti ją anksčiau laiko. Susidarius tokiai situacijai Organizatorius iš anksto paskelbia informaciją interneto svetainėje www.philips.lt/SaecoPremiumService. Organizatorius įsipareigoja, kad Reglamento pakeitimo atveju tie pakeitimai jokiu būdu nepažeis Dalyvių jau įgytų teisių ir neblogins Akcijos sąlygų.